Obchodní podmínky

obchodní společnosti Komunální technika, s.r.o.
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti Komunální technika, s.r.o.
se sídlem: Boleslavská 1544, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01, IČ: 266 84 055
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87133
jako prodávajícího a provozovatele webové stránky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ktech.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Komunální technika, s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu společnosti Komunální technika, s.r.o.. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ktech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Prodávající nemají možnost zjistit před uzavřením smlouvy, zda kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li kupující identifikační číslo (IČ), má se za to, že jde o podnikatele, jinak je na kupujícím, aby svůj statut prodávajícímu včas sdělil.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Jakékoliv jiné všeobecné či jiné obchodní podmínky se vylučují a nebudou součástí uzavřené smlouvy, nedá-li k tomu prodávající předchozí písemný souhlas.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Před uzavřením smlouvy prodávající kupujícímu sděluje, že
  1. kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl. 5. těchto obchodních podmínek a formulář pro odstoupení je připojen v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek;
  2. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  3. v případě, že kupující má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který je blíže specifikován v čl. 9.4 obchodních podmínek,
  4. ve valné většině případů zboží prodávaného prodávajícím jej nelze dopravovat poštou.
 7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující uděluje souhlas využitím údajů uvedených v uživatelském účtu, jde-li o údaje osobní, pak též dle příslušných ustanovení těchto podmínek a zákona.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) anebo vezme zpět souhlas s užíváním osobních údajů.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu, které jsou zároveň i vyjádřením nákladů na navrácení zboží, pakliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech případně spojených s dodáním zboží – tj. zejména s dopravou, předvedením zboží apod. (dále jen náklady spojené s dodáním zboží). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Součástí kupní ceny nejsou jiné úkony či služby prodávajícího.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  4. výběru prodávajícího
  5. údaje o místu dodání objednávaného zboží dle nabídky místa dodání zboží uvedeného na webu

   (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení objednávky bude přesná specifikace prodávajícího a místa převzetí zboží kupujícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a další náklady) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávající sdělují kupujícímu, že tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží,
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího dle výběru kupujícího v objednávce v souladu s právními předpisy,
  • v hotovosti v místě předání a převzetí předmětu kupní smlouvy (bydliště či jiné místo zvolené kupujícím) k rukám prodávajícího nebo přepravce.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ho předá kupujícímu fyzicky proti provedené platbě.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM

 1. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud ji již zaplatil, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kde kupující je podnikatelem.
 9. Je-li zřejmé, že zboží bylo kupujícím před vrácením užíváno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu za užívání zboží úplatu obvyklou v místě a čase za zapůjčení obdobného zboží na dobu, po kterou měl kupující zboží u sebe.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Místem předání zboží je provozovna prodávajícího, pokud si prodávající a kupující nesjednají něco jiného.
 2. Dohodnou-li si prodávající a kupující, že je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto s prodávajícím, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění a přijmout plnění i před dobou dodání dle kupní smlouvy.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. Je-li zboží dodáváno na místo určené kupujícím v objednávce (provozovna prodávajícího) a nezajistí-li kupující převzetí zboží nejpozději 5. pracovní den následující po dni sjednaného dodání zboží platí, že prodávající uplynutím tohoto dne splnil svoji povinnost dodat zboží včas a řádně. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího a prodávající zboží uskladní. Prodávající má právo účtovat skladné ve výši 50 Kč bez DPH za každý kus nepřevzatého zboží a kalendářní den. Nepřevezme-li kupující zboží, bude mu po 10 dnech zaslána výzva na e-mailovou adresu, na níž bylo zasláno potvrzení objednávky. Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží nebo jeho část nejpozději do 30 dnů ode dne uskladnění zboží, dává tím kupující prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby prodávající takové zboží nebo jeho část prodal jinému či zlikvidoval. Náklady vynaložené prodávajícím na předprodejní přípravu zboží (doprava na místo dodání zboží dle požadavku kupujícího včetně dopravy na pobočku prodávajícího, příprava zboží k prodeji kupujícímu (rozbalení, zkouška zboží, atd.)) a na opětovné zabalení zboží, atd., budou kupujícímu vyúčtovány a předloženy spolu s naběhlým skladným k úhradě.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; prodávající jako vadu neuznává rozdíly způsobené tím, že výrobek je vyroben různými výrobci, např. design trupu nádob může mít drobné odlišnosti ve vzhledu či má např. jiný prolis, dochází ke zkreslení vyobrazení výrobku ve 2D či zobrazením na webových stránkách, zboží má rozdíly v barevnosti (různé odstíny téže barvy).
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 7. V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. S ohledem na skutečnost, že oprava zboží prodávaného prodávajícím není účelná, má kupující právo na slevu z ceny. Na výši slevy se strany dohodnou. Jde-li o vadu bránící funkčnosti zboží, má kupující právo na výměnu zboží. Týká-li se vada jen součásti zboží, má kupující právo na slevu z ceny, resp. v případě vady funkčnosti, na výměnu této součásti. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití. Kupující má v odůvodněném případě právo od smlouvy odstoupit.
 8. V reklamaci kupující uvede a předloží:
  • jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno
  • doklad o zaplacení zboží
  • popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací.
 9. V případě uplatnění reklamace emailem prodávající písemně potvrdí přijetí o oznámení reklamace.
 10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s kupujícím sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Prodávající je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Prodávající neodpovídá za vady, u nichž se prokáže, že byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s prodávajícím, nebo vzniklé v důsledku události vyšší moci. Dále není prodávající odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním se zbožím, mechanickým poškozením či úmyslným poškozením, běžným opotřebením, nebo živelnou událostí (např. požár, vodovodní havárie, apod.). Vadou není rovněž opotřebení dílů, které jsou spotřebního charakteru nebo podléhají opotřebení, například ztupení sečných částí, opotřebení plášťů kol, apod. Za vady vzniklé po předání zboží odpovídá prodávající pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
 2. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní kupující u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají.
 3. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 15 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 2 měsíců od dodání zboží. V případě, že bude reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, prohlásí-li prodávající, že není účelné zboží opravit. K opravě zboží je povinen kupující zboží dopravit do místa sídla či provozovny prodávajícího. Výše slevy bude prodávajícím stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a za případné škody způsobené kupujícímu pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupující prodávajícímu za dané zboží včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající kupní smlouvu s kupujícím nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@ktech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Prodávající není odpovědný za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle kupní smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména: silné sněhové či jiné bouře, povodně a jiné přírodní katastrofy, nesjízdné silnice, dlouhodobé přerušení dodávky elektrické energie, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, občanské nepokoje, rozhodnutí správních orgánů či jiný podobný stav.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁKLADNÍ NÁVOD K UŽITÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží má nosnost uvedenou v dokumentech ke zboží. Kupující se zavazuje tuto nosnost nepřekračovat.
 2. Je-li zboží vyrobeno z plastu, byť odolného, nesmí být do nádob sypán popel nebo jiné horké odpady či materiály.
 3. Nádoby nejsou určeny ke skladování vody. Za případné škody způsobené litím vody do nádob prodávající neodpovídá.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto podmínek. Telefony, jakož i další kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách.

Odstoupení od smlouvy (formulář v PDF)
STÁHNOUT